Knä

smärtor

Cialis Sverige Cialis Billigt Viagra Pris Viagra Köpa

Knäets smärtbilder

Knäbild

Knäts funktion kräver både stabilitet och mobilitet vilket tvingar fram viss kompromiss för knäts strukturer vilket tyvärr ger svaghet framför allt i lätt böjt läge. Knät har tre ledytor, två mellan lårbenet (femur) och skenbenet(tibia) samt en mellan lårbenet och knäskålen ( patella). Dessa ledytor bekläds med ledbrosk som tyvärr ofta med åldern tunnas ut och blir svagare, vi talar om knäartros.
Klinisk finns det 6 ligament som kan skadas, de ytre och inre kollateralligamneten, de två korsbandsligamenten samt de två coronarligamenten som håller meniskerna på plats mot tibia. De två meniskerna agerar som stötdämpare samt ledyteutjämnare mellan femur och tibia och får inte sällan oförtjänt skulden för många knäbevär. Nio muskler varav sju från låret har sina fästen runt om knäleden, alla kan skadas och ge smärta och nedsatt funktion.
Smärtlokaler vid vid knäbesvär kan ofta indelas i 5: framsida, baksida, yttersida, innersida och "diffust" inuti knät. Sjukdomshistorien ger ofta en fingervisning om problemets grund, undersökningen leder fram till en så exakt diagnos som möjligt. Frågor om skadan är våldorsakat eller spontan, om knät svullnar, huggsmärtor, låsningar och instabilitetsupplevelse är lika viktiga för diagnosticering som själva undersökningen.

Ledinflammation

Knäleden och/ eller dess ledkapsel kan bli inflammerade vilket ger smärta diffust i knät, nedsatt böjförmåga och eventuellt vilo - och nattsmärta. Orsak kan vara skada på de strukturer som är i kontakt med ledkapseln t ex inre kollateralligamentet och menisker vilket ge irritation av hela ledkapseln. Även allvarligare skada med blod i leden,reumatoid artrit och gikt kan ge inflammation av leden. En normalt inte smärtgivande artros kan orsaka ledkapselinflammation vid överansträngning. Det finns även en oklar orsak till ledinflammation som börjar med svullnad spontant utan smärta för att efter några veckor-månader ge smärta även nattetid.
Då knäleden är en viktbärande led är det viktigt att bryta inflammationen om mer än 2-3 månader passerat utan smärtminskning, ev tidigare om kraftig inflammation. Det görs bäst med kortisoninjektion in i leden. Vid artros kan s.k tuppkamsinjektioner i en serie om tre givas.

Smärtor från ligament

Vanligaste ligamentskadan i knät är bristning i inre kollateralligamentet på knät insida tex av fall, vridning, våld mot knäts yttersida. Inte sällan blir knät svullet dan efter skadan. En total ruptur av detta ligament ger ett instabilt knä. En skada på det yttre kollateralligamnetet är betydlig mer ovanligt, en skademekanism kan vara att landa med benet inunder sig.
De två coronarligamenten som förankrar meniskerna på plats förbises ofta, ofta är deras existens inte ens känd för många vårdgivare. De kan skadas vid vridvåld i knät och ge smärta, framför allt coronarligamentet på knät insida är utsatt. Skadan misstolkas ofta som meniskskada och förbises som tänkbar diagnos, de ger dock inga låsningar.
De två korsbanden kan vid skada ge blödning i leden och ledinflammation. Själva ligamenten ger sällan smärta vid skada utan problemet är vid totalrupturer med instabilitet i knät som följd.
Akutbehandling av ligamentskada kan bestå av is max 10 min, högläge och tryckförband. Djup tvärmassage kan gärna påbörjas dagen efter skadan och minska risken för kaotisk ärrvävnad och kronicifiering. Kortisoninjektion kan ges om långvariga besvär som inte svarar på annan behandling. Korsbandsruptur kan opereras via artroskop om knät upplevs instabilt och smärtande.

Muskelfästes smärtor

En vanlig muskelfästesskada i knät är quadriceps fäste på knäskålen, s.k hopparknä. Ger smärta lokalt på knäskålens nedre del som känns framför vid gång i trappor, gå ned på huk. Besvären kan bli mycket långvariga, denna kliniks rekord var 42 år! Ytterligare några cm längre ned finns quadriceps fäste på skenbenet som kan bli irriterat hos unga pojkar som spelar mycket fotboll, vi talar om Mb Schlatter.
Smärta på utsidan av knät som kommer vid löpning är irritation mellan den långa tractus senan och yttre femurkondylen, s.k löparknä. Hamstrings består tre muskler som fäster på in och utsidan av knät och kan skadas vid framför allt idrott, det är vanligen fästet för den yttre biceps femoris som ger problem.
Behandling av muskelfästesskador är ffa djup tvärmassage och/eller eccentrisk träning samt dry needling. Kortisoninjektion kan ges vid besvärliga fall eller som inledning till djup tvärmassage.

Meniskskador

Ruptur av menisken sker vanligen i åldrarna 15-35 år och uppstår ofta vid lätt böjt knä och samtidig rotation, femurkondylen kan då knäcka menisken som sitter fast på skenbenet/tibia. Detta ger omgående kraftig smärta och benet viker sig, ofta kan knät ej rätas ut = låsning i flexion. Ledkapselinflammation och svullet knä är vanligt i efterförloppet. Patienten kan efter skadan få flera låsningar eller uppleva att knät klickar vid olika tillfällen.
Behandlingen är artroskopi med försök till att laga menisken eller ta bort skadad bit.

Mer information övriga sidor